Stortinget vedtok i går Innst. 97 L (2014-2015), jf. Prop. 6 L (2014-2015) med 59 mot 45 stemmer. Det er den mye omtalte lovendringen som gjør at det skal bli lov til å spille poker i private lag. Overraskende nok stemte til og med SV for lovendringen, mens Kristelig Folkepart, Senterpartiet og Arbeiderpartiet som ventet var i mot. Heldigvis utgjorde Venstre, Høyre og Frp et stort nok flertall sammen med SV, til at komiteens tilråding ble banket gjennom. Lovendringen må imidlertid stemmes over enda en gang, mest sannsynlig blir det førskommende mandag, men det skal altså ikke være noen grunn til at stemmegivingen vil forandre seg, og da blir det altså lov til å spille poker fra 1. januar neste år. Etter det Vimennpoker forstår skal det være lov med opptil ti spillere og maks 10000 kroner i samlet gevinst.

 • Komiteens tilråding

  om endringer i pengespilloven og lotteriloven (tippenøkkelen, private pokerlag)

  I lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. gjøres følgende endringer:

  § 5 andre ledd ny bokstav c skal lyde:

  c) lotteri som avholdes som pokerspill i private hjem mellom personer i nær omgangskrets, når lotteriet ikke har et organisert eller profesjonelt preg. Antall deltakere, aldergrense for deltakelse og beløpsgrenser for innskudd i slike lotteri skal være i samsvar med grenser fastsatt av Kongen i forskrift.

  Loven trer i kraft 1. januar 2015