Lotteritilsynet sendte i dag over forslaget til loven som skal åpne for pokerspill i Norge til Kulturdepartementet. Vimennpoker gjengir nå forslaget i sin helhet.

- Det vil ikke bli noen lovendring, det er snakk om å legge til en paragraf til loven om lotteri, forklarer Atle Hamar, direktør ved Lotteritilsynet.

- Vi vil åpne for at det holdes et nasjonalt mesterskap, med regionale kvalifiseringsspill. En samfunnsnyttig, humanitærorganisasjon skal arrangere det, og 5% av premiegrunnlaget settes av til overskuddsformål, forteller Hamar. Det vil si at en eventuell arrangør - mest sannsynlig Norsk Pokerforbund - vil måtte gå sammen en humanitær organisasjon om å arrangere mesterskapet, og at 5% vil gå til veledige formål. 10% prosent vil kunne brukes på kostnader med arrangementet (som husleie, reg.system, dealere, markedsføring, mm)

Hamar legger til at det vil være 18-årsgrense og at turneringsspillet vil være cashless, det vil si at man betaler digitalt for å være med.

- Det vil være krav til regnskapsføring, og alle spillere må registrere seg på samme måte som man gjør til pengespill fra for eksempel Norsk Tipping, det vil si ved navn, fødselsnummer og legitimering. En arrangør vil måtte autoriseres på samme måte som en arrangør av bingo, forteller han.

At det bare åpnes for én turnering vil nok skuffe mange pokerspillere.

- Vi har vektlagt statsrådens syn om at dette ikke er noe frislipp, slår han fast.

Pokerforbundet ikke imponert

 

Forslaget legger opp til at man kan arrangere et norsk mesterskap på norsk jord, med inntil 10.000,- i buy-in. Det kan arrangeres fem regionale kvalifisringsturneringer til dette mesterskapet, med maks 2000,- i buy-in.

Norsk Pokerforbund, ved Sigurd Eskeland, sier som følger til Vimennpoker:

- Vi går fra ingenting til noe, så det er jo et skritt i riktig retning, men samtidig er det ikke rare legaliseringen det her. Jeg tror nok mange hadde sett for deg noe mer.

- Det vil bare kunne arrangeres én turnering, med regional kvalifisering, og selv med et innskudd på 10.000 kroner, som i og for seg er veldig positivt, vil arrangøren bare sitte igjen med 1000 kroner per deltaker. Siden man må forholde seg til norske lønninger og kostnader, vil det nok bli en utfordring å få et slikt pokermersterskap til å gå rundt øknomisk, sier han.

Forslaget skal nå ut på høring, og Sigurd Eskeland har en klar oppfordring til Kulturdepartementet:

- Nå må politikerne ta kontakt med de som kan dette. Jeg er lei av at folk som ikke har greie på dette skal bestemme hvordan vi skal spille poker i Norge, sier han.

Vi Menn Poker kommer tilbake med mer utover dagen og morgendagen.

Hva mener DU om forslaget? Kommenter gjerne saken under.

 

Lotteritilsynets forslag til ny lotteriforskrift.

Dette er forslaget Lotteritilsynet sender til Kulturdepartementet idag. Politkerne skal behandle forslaget før det eventuelt vedtas. Ingen kan foreløpig anslå hvor lang tid en slik behandling kan ta.

Ny lotteriforskrift § 8

§ 8

1. Lotteritilsynet kan etter søknad gi tillatelse til å avholde norsk mesterskap i turneringspoker og tilhørende regionale kvalifiseringsturneringer til inntekt for landsdekkende samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner.

2. Tillatelse kan bare gis dersom følgende vilkår er oppfylt

a) deltakerinnskudd til premiegrunnlag skal maksimalt utgjøre kr 10 000 for et norsk mesterskap og kr 2 000 for hver regionale kvalifiseringsturnering

b) minst 5 %, beregnet av deltakerinnskudd til premiegrunnlaget, skal gå til inntekt for den samfunnsnyttige eller humanitære organisasjonen

c) arrangøren kan i tillegg kreve hver deltaker for inntil 10 %, beregnet av deltakerinnskudd til premiegrunnlaget, til dekning av kostnader forbundet med mesterskapet og turneringene

d) premiegrunnlaget skal i sin helhet utbetales som gevinst

e) entreprenør som skal arrangere mesterskapet og turneringer på vegne av organisasjonen må oppfylle krav til autorisasjon i forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m. § 2-2

f) mesterskapet og turneringene må tilfredsstille nødvendige sikkerhetskrav knyttet til kontroll av deltakerbetaling og kontroll med lokaler.

3. En tillatelse gir rett til å arrangere ett norgesmesterskap og inntil fem tilhørende regionale kvalifiseringsturneringer.

4. Aldergrensen for å delta i turneringspoker er 18 år.

5. Det er forbudt å tilby spill på kreditt

6. Søknaden om tillatelse skal inneholde

a) opplysninger om tid og sted for det planlagte mesterskapet og turneringene

b) opplysninger om eventuell entreprenør, som gir grunnlag for å vurdere autorisasjon

c) beskrivelse av planlagt kontroll med lokalene og deltakerbetaling

d) angivelse av stedlig ansvarlig person under turneringene

e) spillreglement for turneringene

f) plan for markedsføring av mesterskapet og tilhørende turneringer

g) budsjett for mesterskapet og turneringene.

7. Tillatelsen tildeles søkeren som etter Lotteritilsynets vurdering er best skikket til å gjennomføre turneringene. Ved vurderingen av søkernes skikkethet til å gjennomføre arrangementet, skal Lotteritilsynet legge vekt på opplysninger i tilknytning til søknaden etter femte ledd bokstav a) - g).

8. Innehaver av tillatelsen skal registrere deltakere i norgesmesterskapet og i tilhørende kvalifiseringsturneringer, med navn, fødselsnummer og bostedsadresse.

9. Det skal innen en måned etter avsluttet mesterskap og turneringer føres regnskap for mesterskapet og for den enkelte turnering.

10. Lotteritilsynet kan fastsette nærmere vilkår til gjennomføringen av mesterskap og turneringer i tillatelsen.